top of page

Tuigeann an Roinn Iompair Turasóireachta agus Spóirt in éineacht leis an gCoimisinéir Teanga an gá atá le comhsheasmhacht agus úsáid bheacht na Gaeilge a chinntiú ar chomharthaí tráchta ar bhóithre.

Mar atá mínithe i gCaibidil 1 den Lámhleabhar Comharthaí Tráchta - ba cheart don Údarás a fhaigheann an chomharthaíocht a chinntiú go gcloítear leis na critéir cheart.

  • Caithfidh Logainmneacha ar Chomharthaí Faisnéise a bheith i mBéarla agus i nGaeilge, bí ag súil leo i gcúinsí áirithe

  • Beidh gach téacs Gaeilge i gcló iodálach, i litreoireacht íochtair le litreacha tosaigh i gceannlitreacha. Beidh script na Gaeilge claonta ag 15 céim go hingearach. Le haghaidh sonraí féach Caibidil 2. Cuirfear an téacs Gaeilge os cionn an Bhéarla chomhfhreagraigh.

TSM-C1-P13 & P14

ÚSÁID NA GAEILGE MAIDIR LE COMHARTHAÍ TRÁCHTA

Logainmneacha ar Chomharthaí Faisnéise
1.1.48
Is ceanglas reachtúil é go mbeadh logainmneacha ar chomharthaí faisnéise i nGaeilge agus i mBéarla, ach amháin:
  • Le haghaidh ainmneacha ceann scríbe i gceantair Ghaeltachta ina bhfuil ordachán reachta nach n-úsáidfear ach an leagan Gaeilge den logainm;
     agus
  • Sa chás go bhfuil litriú logainm comhchosúil sa dá theanga, sa chás sin níor cheart ach foirm Ghaeilge an ainm a thaispeáint.
Fíor 2.3.8 - Caibidil 2 lch 30
2.3.8.jpg
Foirmeacha agus Litriú Logainmneacha
1.1.49
Ba cheart a chinntiú go n-úsáidtear na foirmeacha cearta agus litriú na logainmneacha ar chomharthaí tráchta. I dtaca leis sin, ba cheart an cur chuige seo a leanas a ghlacadh:
  • Ba cheart d’Údaráis Bhóithre breathnú ar na hOrduithe Logainmneacha ábhartha arna bhfoilsiú mar Ionstraimí Reachtúla;
  • Mura bhfuil an logainm san áireamh in Orduithe Logainmneacha, ba chóir dul i gcomhairle le Gazetteer of Ireland (An Brainse Logainmneacha den tSuirbhéireacht Ordanáis) nó www.logainm.ie ; nó
  • Agus an fhoirm cheart Gaeilge de logainm nach bhfuil ar fáil sna foinsí thuas á chinneadh, ba chóir d’Údaráis Bhóithre dul i gcomhairle leis an gCoimisiún Logainmneacha ( An Coimisiún Logainmneacha) agus comhairle a fháil uaidh. Sula rachaidh siad i gcomhairle leis an gCoimisiún, b’fhéidir gur mhian le hÚdaráis Bóithre a fháil amach trí chomhairliúchán áitiúil an bhfuil tábhacht áitiúil ar leith ag baint le logainmneacha sonracha nó cén úsáid áitiúil thraidisiúnta a d’fhéadfadh a bheith ann.
Comharthaí nach Léirítear Logainmneacha
1.1.50
Beidh gach comhartha seasta faisnéise agus rabhaidh eile, lena n-áirítear plátaí forlíontacha, ina mbeidh téacs dátheangach.
1.1.51
Áit a bhfuil méid suntasach téacs ag teastáil, ionas go mbeadh an baol ann go bhféadfaí tionchar na teachtaireachta a chaolú, ba cheart úsáid a bhaint as comharthaí ar leith i nGaeilge agus i mBéarla.
1.1.52
Ba chóir a thabhairt faoi deara gur aonaid Système International iad giorrúcháin mar 'm', 'km' agus 'km/h' agus, mar sin, nach bhfuil siad in aon teanga ar leith. Mar an gcéanna, aithnítear ‘STOP’ mar fhocal idirnáisiúnta nach gá aistriúchán.
Formáid Téacs
1.1.53
Beidh gach téacs Gaeilge i gcló iodálach, i litreacha beaga agus i gceannlitreacha. Beidh an script Ghaeilge claonta ag 15 chéim go dtí an ceartingearach. Le haghaidh sonraí féach Caibidil 2. Cuirfear an téacs Gaeilge os cionn an Bhéarla chomhfhreagrach.
Fíor 2.3.3 - Caibidil 2 lch 28
1.1.54
Ba cheart go mbeadh an téacs Béarla ar fad san aibítir Rómhánach i gcás uachtair. Le haghaidh sonraí, féach Caibidil 2.
freagra.png

Chun a chinntiú go gcuirtear an téacs ceart ar chomharthaíocht féach ar bhrúra .

Comharthaí Tráchta agus An Ghaeilge

bottom of page