top of page

Comharthaí Tráchta agus An Ghaeilge

Tuigeann an Roinn Iompair Turasóireachta agus Spóirt in éineacht leis an gCoimisinéir Teanga an gá atá le comhsheasmhacht agus úsáid bheacht na Gaeilge a chinntiú ar chomharthaí tráchta ar bhóithre.

Mar atá mínithe i gCaibidil 1 den Lámhleabhar Comharthaí Tráchta - ba cheart don Údarás a fhaigheann an chomharthaíocht a chinntiú go gcloítear leis na critéir cheart.

  • Caithfidh Logainmneacha ar Chomharthaí Faisnéise a bheith i mBéarla agus i nGaeilge, bí ag súil leo i gcúinsí áirithe

  • Beidh gach téacs Gaeilge i gcló iodálach, i litreoireacht íochtair le litreacha tosaigh i gceannlitreacha. Beidh script na Gaeilge claonta ag 15 céim go hingearach. Le haghaidh sonraí féach Caibidil 2. Cuirfear an téacs Gaeilge os cionn an Bhéarla chomhfhreagraigh.

TSM-C1-P13 & P14

ÚSÁID NA GAEILGE MAIDIR LE COMHARTHAÍ TRÁCHTA

Logainmneacha ar Chomharthaí Faisnéise
1.1.48
Is ceanglas reachtúil é go mbeadh logainmneacha ar chomharthaí faisnéise i nGaeilge agus i mBéarla, ach amháin:
  • Le haghaidh ainmneacha ceann scríbe i gceantair Ghaeltachta ina bhfuil ordachán reachta nach n-úsáidfear ach an leagan Gaeilge den logainm;
     agus
  • Sa chás go bhfuil litriú logainm comhchosúil sa dá theanga, sa chás sin níor cheart ach foirm Ghaeilge an ainm a thaispeáint.
Fíor 2.3.8 - Caibidil 2 lch 30
2.3.8.jpg
Foirmeacha agus Litriú Logainmneacha
1.1.49
Ba cheart a chinntiú go n-úsáidtear na foirmeacha cearta agus litriú na logainmneacha ar chomharthaí tráchta. I dtaca leis sin, ba cheart an cur chuige seo a leanas a ghlacadh:
  • Ba cheart d’Údaráis Bhóithre breathnú ar na hOrduithe Logainmneacha ábhartha arna bhfoilsiú mar Ionstraimí Reachtúla;
  • Mura bhfuil an logainm san áireamh in Orduithe Logainmneacha, ba chóir dul i gcomhairle le Gazetteer of Ireland (An Brainse Logainmneacha den tSuirbhéireacht Ordanáis) nó www.logainm.ie ; nó
  • Agus an fhoirm cheart Gaeilge de logainm nach bhfuil ar fáil sna foinsí thuas á chinneadh, ba chóir d’Údaráis Bhóithre dul i gcomhairle leis an gCoimisiún Logainmneacha ( An Coimisiún Logainmneacha) agus comhairle a fháil uaidh. Sula rachaidh siad i gcomhairle leis an gCoimisiún, b’fhéidir gur mhian le hÚdaráis Bóithre a fháil amach trí chomhairliúchán áitiúil an bhfuil tábhacht áitiúil ar leith ag baint le logainmneacha sonracha nó cén úsáid áitiúil thraidisiúnta a d’fhéadfadh a bheith ann.
Comharthaí nach Léirítear Logainmneacha
1.1.50
Beidh gach comhartha seasta faisnéise agus rabhaidh eile, lena n-áirítear plátaí forlíontacha, ina mbeidh téacs dátheangach.
1.1.51
Áit a bhfuil méid suntasach téacs ag teastáil, ionas go mbeadh an baol ann go bhféadfaí tionchar na teachtaireachta a chaolú, ba cheart úsáid a bhaint as comharthaí ar leith i nGaeilge agus i mBéarla.
1.1.52
Ba chóir a thabhairt faoi deara gur aonaid Système International iad giorrúcháin mar 'm', 'km' agus 'km/h' agus, mar sin, nach bhfuil siad in aon teanga ar leith. Mar an gcéanna, aithnítear ‘STOP’ mar fhocal idirnáisiúnta nach gá aistriúchán.
Formáid Téacs
1.1.53
Beidh gach téacs Gaeilge i gcló iodálach, i litreacha beaga agus i gceannlitreacha. Beidh an script Ghaeilge claonta ag 15 chéim go dtí an ceartingearach. Le haghaidh sonraí féach Caibidil 2. Cuirfear an téacs Gaeilge os cionn an Bhéarla chomhfhreagrach.
Fíor 2.3.3 - Caibidil 2 lch 28
1.1.54
Ba cheart go mbeadh an téacs Béarla ar fad san aibítir Rómhánach i gcás uachtair. Le haghaidh sonraí, féach Caibidil 2.
freagra.png

Chun a chinntiú go gcuirtear an téacs ceart ar chomharthaíocht féach ar bhrúra .

bottom of page